Telefonický kontakt:      0902 402 204

Vyberte si z viac ako 100 odberných miest na Slovensku. Viac informácii tu.

  • Úvod
  • Obchodné podmienky
  •  
Kategórie kníh

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

www.iPark.sk (ďalej lenVOP)

 

 I.

 Predmet úpravy

 

1.     Tieto  Všeobecné  obchodné  podmienky  upravujú  práva  a  povinnosti  Objednávateľa  a Spoločnosti, Obchodné meno: Ascalon  Media  House,  s.r.o.  so  sídlom  Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava,

IČO: 44936087, DIČ: 2022885260,  IČ DPH: SK2022885260 (ďalej len ako ,,Spoločnosť”  alebo ,,iPark” ),

pri   uzatváraní   kúpnych   zmlúv prostredníctvom  web  stránky  www.iPark.sk  a cez  e-­shop umiestnený  na internetovej stránke  (ďalej  tiež  ako  „VOP“).  Predmetom  uzavretej  kúpnej  zmluvy  je záväzok  iPark dodať objednávateľovi/kupujúcemu objednaný tovar podľa druhu a množstva, do určeného miesta a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

 

II.

Objednávka uzatvorenikúpnej zmluvy

 

1.     K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej iPark dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka  objednávateľa  adresovaná Spoločnosti prostredníctvom internetovej web stránky www.iPark.sk

 

2.     Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke

www.iPark.sk a jeho odoslaním cez E-­shop.

 

3.     Po zaslaní objednávky je objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia Spoločnosť potvrdzuje, že objednávku prijíma.

 

4.     Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že :

 

        a)    sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou

               súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

        b)    bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej

               zmluvy,

        c)    udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so                                        zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon                        o ochrane osobných údajov“) a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany Spoločnosti.

        d)    v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim                písomným  súhlasom,  ktorý  je  spôsobilý  Spoločnosti  kedykoľvek  po predchádzajúcom vyžiadaní                              preukázať.

        e)    vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

 

III.

Povinnosti predávajúceho

 

1.     iPark sa objednávateľovi  zaväzujeme  dodať druh a množstvo  tovaru v kúpnejcene  a  za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

 

2.     V  prípade  pokiaľ  nebude  možné  Tovar  dodať  za  určených  podmienok  stanovených  v objednávke, je Spoločnosť povinná o tomto informovať Objednávateľa  a to ihneď ako to bude možné.

 

3.     Tovar, bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

 

IV.

Kúpna cena za tovar

 

1.     Pre objednávateľov  iPark platia ceny uvedené  ako "Naša cena". Pri všetkých  tituloch  je uvedená aj "Bežná cena" -­ je to maloobchodná  odporúčaná  cena, za ktorú zvyčajne titul predávajú ostatné obchody.

 

2.     Tieto   ceny   iPark   priebežne   aktualizuje   na   základe   informácií   od   dodávateľov   a vydavateľov.    Pre objednávateľa    vždy   platí   "Naša   cena"   aktuálna    pri   záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti.

 

3.     Kúpna  cena  za  objednaný  tovar  je  uvedená  pri  jednotlivých  položkách  samostatne,  v objednávke,  ako aj v potvrdení  objednávky.  Všetky  ceny  tovaru  a služieb  sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej  DPH (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch -­ presná sadzba je uvedená vždy vo faktúre).

 

4.     Kúpna cena tovaru je platná v čase odoslania objednávky.

 

5.     Konečná   kúpna  cena  nezahŕňa   náklady  za  prepravu   tovaru  prípadne   poštovné   do miesta   určeného objednávateľom.   Náklady   za  dopravu   budú  kupujúcemu   účtované zvlášť  a to podľa  spôsobu  prepravy  tovaru na miesto  určenia  objednávateľom.  K cene tovaru je pripočítané  poštovné v prípade, ak celková objednávka neprekročila  sumu 49

Eur.

 

6.     Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom  výrobku nie je uvedené inak.

 

 

V.

Spôsob platby

 

1.    Dobierka

          a) Doručenie Slovenskou poštou
          b) Doručenie kuriérskou službou do 24 hodín počas pracovných dní.

2.     Úhradu je možné vykonať platobnými kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro,
Diners Club. Úhradu budete realizovať cez online platobný terminál Slovenskej sporiteľne, v závere vašej objednávky. Z dôvodu čo najvyššej bezpečnosti iPark.sk tieto údaje neeviduje.

 

 

VI.

Dodacie podmienky

 

1.     Dodacie podmienky sú uvedené pri každom titule osobitne a uvádzajú, do koľkých pracovných dní zvyčajne daný titul iPark odosiela. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme Spoločnosť schopná dodržať, objednávateľa informuje telefonicky prípadne e-­‐mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby.

 

2.     iPark objednávky  vybavuje  priebežne  každý pracovný  deň. V prípade vypredania  titulu si   Spoločnosť   vyhradzuje    právo   na   zrušenie   objednávky.    O   zrušení   objednávky Spoločnosť vždy informuje Objednávateľa telefonicky alebo emailom.

 

3.     Miestom  dodanie  je adresa, ktorú kupujúci  uviedol v objednávke  ako miesto dodania  a spoločnosť iPark ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

 

 

VII.

Spôsob doručenia

 

1.     Objednaný  tovar je zasielaný Slovenskou  poštou alebo súkromným prepravcom firmou DPD.

 

2.     Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Cenník  poštovného: Poštovné  a balné pri objednávke  nad 49 € je bezplatné. Dobierková  zásielka  s  balným zasielaná  cez  prepravnú  spoločnosť DPD  je  3,90  €.  Tovar  zasielaný  na  dobierku cez Slovenskú   poštu  stojí  2,99  €.  Zásielku  bez  dobierky zasielame   cez  DPD  za  2,80  €. Čas dodania u firmy DPD je zvyčajne  24 hodín od odoslania,  pri Slovenskej pošte môže byť čas dodania 1 až 3 pracovné dni.

 

3.     V cene poštovného  sú zahrnuté  všetky  ostatné  poplatky  vrátane  balného  a zásielky  sú doručované výhradne na území Slovenskej republiky.

 

4.     Objednávateľ (zákazník) súhlasí s poskytnutím osobných údajov potrebných k doručeniu zásielky tretej strane (pošta, zásielkovna.sk, kuriérska služba).

 

 

VIII. Osobný odber

 

1.     Po   objednaní  tovaru   cez   internetovú  stránku    www.ipark.sk je  možné si  tovar vyzdvidhnúť  aj osobne  na odbernom  mieste  iPark  na  Mánesovom  námestí  6,  85101

Bratislava  (mapa  tu).  Objednaný  tovar  je  možné  zaplatiť  v hotovosti  alebo  platobnou kartou ak platba presiahne 5 Eur.

 

 

IX. Zodpovednosť  za vady

 

1.     Podrobnosti o právach odberateľa, ktorý je  spotrebiteľom,  vyplývajúcich zo zodpovednosti  za vady  zo strany Spoločnosti  a postup  pri reklamácii  tovaru  upravuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasť týchto VOP.

 

 

X. Záručná doba

 

1.     Na  predávaný  tovar,  ak  nie  je  určené  inak,  je  poskytovaná  zákonná  záručná  doba  24 mesiacov  a  začína plynúť  dňom  prevzatia  tovaru  zákazníkom.  Dokladom  o  predaji  je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

2.     iPark.sk ručí zákazníkovi za:

 

        a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom b) dodanie tovaru tak, aby nebol             poškodený

        c) dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke d) priloženie daňového             dokladu, ak si zákazník neprial inak

 

3.     iPark.sk nenesie zodpovednosť za:

 

        a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom  (kuriér alebo pošta)

        b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa c) obsahovú náplň knihy                   oficiálne vydanú vydavateľom

 

XI.

Zrušenie a odvolanie objednávky

 

1.     Dokiaľ nebola objednávka  objednávateľovi  expedovaná,  môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom   elektronickej  pošty  alebo  telefonicky.  V prípade,  ak  už  bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť iPark vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

 

2.     V   zmysle   zákona   102/2014   Z.z.   o   ochrane   spotrebiteľa   pri   predaji   tovaru   alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových   priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  len „zákon o predaji  tovaru  na  diaľku“) je kupujúci, ktorý  je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (pokiaľ nieje tovar dodávaný v ochrannom obale a ten je rozbalený, takýto tovar sa vrátiť nedá).

 

 

XII.

Doba vybavenia reklamácie


 

1.     Reklamácie príjma a vybavuje iPark v pracovných dňoch prostredníctvom  e-­‐mailu

(info@ipark.sk),  telefonicky (0902 402 204) alebo písomne.

 

2.     Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného  tovaru Spoločnosťou a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.

 

3.     O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania reklamovaného  tovaru. O výsledku Spoločnosť informuje prostredníctvom e-­‐mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

 

4.     Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady Spoločnosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

 

XIII. Záverečné ustanovenie

 

1.     Tieto VOP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom 1.1.2015

 

2.     Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.iPark.sk

 

3.     Právne  vzťahy založené  kúpnou  zmluvou  sa budú riadiť ustanoveniami  kúpnej  zmluvy (t.j. obsahom   objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

4.     Objednávateľ (zákazník) súhlasí so zaslaním žiadosti o hodnotenie internetového obchodu ipark.sk tretou stranou (heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk).

 

5.     V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ  to nevylučuje  v zmysle  príslušných právnych predpisov samotná povaha  takého ustanovenia.  Strany  sa zaväzujú  bez  zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení  kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné,  nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým  platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

VOP vydané a prijaté dňa: 1.1.2015

Ascalon Media House, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najpredávanejšie
Odporúčame
Sme na Facebooku

Garancianákupu.sk

Lístky a vstupenky môžete kúpiť na

 

Máš málo miesta na disku? Ulož si

dokumenty, súbory a e-knihy na

uschovna.sk

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

 Porovnanie cien na Pricemania.sk

Porovnanie cien na Pricemania.sk

 

Bezpečný nákup